Item No.
Item Name
Spec
PKG
XX5095
Happy Birthday
20cm
24/1
Item No.
Item Name
Spec
PKG
XX5095A
Birthday Cake
Abnormal
1/1
Item No.
Item Name
Spec
PKG
XX5115
Shining Stick
Abnormal
1000/1
Item No.
Item Name
Spec
PKG
XX5116
Clap
Abnormal
600/1
Item No.
Item Name
Spec
PKG
XX5117
Happy Birthday
Abnormal
100/1